4 điểm chung nổi bật của các Startup

Có một câu hỏi đặt ra là tại sao một số Startup thành công trong khi một …